Converter / Repeater มีีสินค้า 2 รายการ

Showing 1 - 2 of 2 items
  • คุณสมบัติที่โดดเด่น: เป็นตามมาตราฐานทางไฟฟ้าที่ 802.3u 10/100base-TX, 100Base-FX ทำการส่งผ่านการเชื่อมโยงที่ผิดพลาดและทำการลดการสูญเสีที่ปลายทางซึ่งมีสาหตุมาจากการเชื่อมต่อที่มีความผิดพลาดอย่างทันเวลา มีสวิทซ์ที่ใช้ในการกำหนดค่าการถ่ายโอนแบบสื่อสารแบบทางเดียว และ สองทาง ในพอร์ต FX เพิ่มระยะทางของใยแก้วให้ใช้งานได้ถึง 2 กิโลเมตร

    0.00 ฿
  • คุณสมบัติที่โดดเด่น: เป็นตามมาตราฐานทางไฟฟ้าที่ 802.3u 10/100base-TX, 100Base-FX ทำการส่งผ่านการเชื่อมโยงที่ผิดพลาดและทำการลดการสูญเสีที่ปลายทางซึ่งมีสาหตุมาจากการเชื่อมต่อที่มีความผิดพลาดอย่างทันเวลา มีการนำเอาเทคโนโลยีการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น (WDM) ทำให้ทั้งการส่งและการรับข้อมูลอยู่ในสายใยแก้วเพียงเส้นเดียว

    0.00 ฿
Showing 1 - 2 of 2 items